អតីត​​តារា​ក្ដៅសាច់​ជប៉ុន ទម្លាយ​ប្រាប់​ពី​ចំណូល​ដែល​រក​បាន​ ក្នុង​ការ​ថត​ ១រឿងៗ