គួរឱ្យអស់​សំណើច ពេលឃើញ​កំហុស​នៅ​ក្នុង​រឿង​បុរាណ​​ចិន​អស់​ទាំង​នេះ