លះបង់​ភាព​ហ៊ឺហារ​ជា​តារា​ លោក លំ សុក្រិត ទៅ​អង្គុយ​លក់​ស្បែក​ជើង​ជជុះ​ធ្វើ​មុខ​ស្ងួត