មូលហេតុនេះ​ ​ធ្វើ​ឲ្យ​បទ​ដើម​ "ឆ្ងាយ​” ​របស់​ពេជ្ជរិទ្ធ ​មិន​អាច​ផុស​លើ YouTube