ប្ដី​ប្រពន្ធ​សាន់​ ឆាយ​រក​បាន​ក្បែរ​ ៣លាន​ដុល្លារ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​​មួយ