ញាក់សាច់! Kylie Jenner ឲ្យកូនស្ពាយកាតាបតម្លៃថ្លៃ អាចទិញឡានបាន ១គ្រឿង