ខ្ញុង បដិសេធទាំងស្រុងចំពោះពាក្យចោទថានាងជំពាក់បំណុលជិត៦០ម៉ឺនដុល្លារដោយសារលេងល្បែង