ក្រៅពីចាក់ភ្លេង DJ ត្រូវមានភារកិច្ចផ្សេងទៀត ដែលគ្រប់គ្នាត្រូវស្វែងយល់ និងឲ្យតម្លៃ