ដោយ​សារ​តែ Jennie ខ្សែ​ក​តម្លៃ ៧៧៧០០ដុល្លារ លក់​ដាច់​គ្មាន​សល់