ពិធីការិនី ប៉ែន ស្រីពេជ្រ ថាប្រសិទ្ធភាព​​វ៉ាក់សាំង​​ដែល​ខ្លួនបានចាក់ គឺ​ពិត​ជា​ការពារ​កូវីដ១៩​បានមែន