៤បទរបស់ តន់ ចន្ទសីម៉ា មានអ្នកទស្សនាច្រើនបំផុតលើ YouTube ផលិតកម្ម Galaxy Navatra