ពិពរណ៌ «ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី» បង្កប់អត្ថន័យស៊ីជម្រៅពីជំនឿលើធម្មជាតិ