ក្រោយចេញពីក្រុម SNSD តែ Jessica មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្នុងដៃមហាសាល