ក្រុម​មន្ត្រី​អតីត​បក្សប្រឆាំង​ ដាក់ពាក្យ​សុំចុះ​បញ្ជី​គណបក្ស​ខ្មែរស្រឡាញ់​ជាតិ​នៅក្រសួង​មហាផ្ទៃ