សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធនឹង​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់​ព្រំដែនរដ្ឋ​ជាមួយ​វៀតណាម ត្រូវ​រដ្ឋសភា​អនុម័ត