ថ្ងៃ​នេះ ៦០​ឆ្នាំ​មុន កម្ពុជា-ចិន​បាន​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​ជា​ផ្លូការ