លោក នេត សាវឿន បើកកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខ​ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ ២