តាលីបង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីភា្លម ចិនប្រកាសផ្តល់កាដូភ្លែត