អាមេរិក ចោទចិនថា​ព្យាយាម​លួចទិន្នន័យស្រាវជ្រាវ​វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩​ពីខ្លួន