អនុប្រធាន​សហព័ន្ធ​ល្បុក្កតោ​ ការ​ចេញ​ទៅ​ហាត់​មុន​​នៅ​ហ្វីលីពីន​ផ្ដល់​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ដល់​កីឡាករ​