ហួសចិត្ត! ជា Top Scorer នៅអ៊ីតាលីទាត់បាល់បេ៉ មិនចូលដូចរុញក្រុមធ្លាក់ពី Coppa Italia