ទៀត​ហើយ Karius ព្យាយាម​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម Neuer តែ​ភ្លាត់​ស្នៀត​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​គ្រាប់​បាល់