ជម្រើស ១១នាក់​ដំបូង របស់​បឹងកេត ទល់នឹង​ក្លឹប Warriors FC