លើក​ទី១​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ដ FIFA Ranking ដែល​មាន​ក្រុម​២ ឈរ​នៅ​ចំណាត់ថ្នាក់​កំពូល​រួម​គ្នា