អ្នក​គាំទ្រ Man City ​ធូរ​ទ្រូង! Leroy Sane ​ចេញ​មុខ​បញ្ជាក់​ពី​បញ្ហា​របួស