រិន សារ័ត្ន ជឿជាក់​ថា​អាច​សងសឹក​ឲ្យ​មិត្ត​​រួមជាតិ ទោះ​ខាន​វ៉ៃ​ក្នុង​ទ្រុង​ MMA យូរ​ឆ្នាំ​ក៏ដោយ