អតីត​គ្រូបង្វឹក​ជប៉ុន ប្ដឹង​សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​ជប៉ុន ដោយ​ទារ​សំណង​តិច​ជាង​១០០រៀល