ផេក​ក្លឹប​បឹងកេត បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជាផ្លូវការ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ហ្វេសប៊ុក