មូលហេតុក្រដាសបង្គន់ ហោះមកស-ព្រាតពេលប្រកួត Champions League យប់មិញ