អង់គ្លេស ផ្ដល់​ដំណោះស្រាយ​ចំពោះ​ទម្លាប់អាក្រក់របស់គ្រូបង្វឹក​ Chelsea