អាមេរិក​ចាយ​លុយ​ប៉ុន្មាន ដើម្បី​ផលិត​ក្រដាស​ប្រាក់​ដុល្លារ​ក្នុង​ ១​សន្លឹក?

 • 2019-11-20 09:34:13
 • ចំនួនមតិ 45 | ចំនួនចែករំលែក 1318

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​​នៃ​ធនាគារ​សហព័ន្ធ​អាមេរិក បាន​ឲ្យ​ដឹង​​ពី​ការ​ចំណាយ​​ក្នុង​ការ​ផលិត​ក្រដាស​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

 • លុយ​ក្រដាស ១$ និង ២$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ៥,៥​សេន

 • លុយ​ក្រដាស ៥$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,៤​សេន

 • លុយ​ក្រដាស​​ ១០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,១​សេន

 • លុយ​ក្រដាស ២០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,៥​សេន

 • លុយ​ក្រដាស ៥០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,៥​សេន

 • លុយ​ក្រដាស ១០០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១៤,២​សេន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​​នៃ​ធនាគារ​សហព័ន្ធ​អាមេរិក បាន​ឲ្យ​ដឹង​​ពី​ការ​ចំណាយ​​ក្នុង​ការ​ផលិត​ក្រដាស​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

 • លុយ​ក្រដាស ១$ និង ២$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ៥,៥​សេន

 • លុយ​ក្រដាស ៥$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,៤​សេន

 • លុយ​ក្រដាស​​ ១០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,១​សេន

 • លុយ​ក្រដាស ២០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,៥​សេន

 • លុយ​ក្រដាស ៥០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,៥​សេន

 • លុយ​ក្រដាស ១០០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១៤,២​សេន

អត្ថបទ៖ ឈាង.

;