វ៉ាត់ ចំរើន៖ ខ្វល់ខ្វាយលើសមត្ថភាពកីឡាករសម្រាប់ស៊ីហ្គេម ២០២៣