​វីដេអូ​កម្រ​ឃើញ​ស្រាវ​ជំនួស​ ​Pelé និង Maradona ​គេ​​ទាក់​ជើង​ឲ្យ​ដួល​ ​កាល​ជំនាន់​នៅ​ជា​កីឡាករ​