ប្រធាន​សហព័ន្ធ​កីឡា​ប៊ូល៖​ ទោះ​លទ្ធផល​យ៉ាងណា​ម្នាក់ៗ​នៅ​តែ​មាន​ស្នាម​ញញឹម​