ក្រុមណាខ្លះ​ហើយ ដែល​បាន​កក់កៅអី​នៅវគ្គ ១៦ក្រុមចុងក្រោយ EURO 2020?