ប្រកួត EURO ខាងមុខ នឹងអនុញ្ញាត​ឱ្យអ្នកគាំទ្រ​ចូល​ទស្សនា ខណៈប្រទេសអឺរ៉ុប​ចាក់​វ៉ាក់សាំងបានច្រើន