តំណាងរាស្រ្ដ ១១រូប ជាប់​​ឆ្នោត ៦អាណត្តិ​ជាប់គ្នា តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៣​ ដល់បច្ចុប្បន្ន

 • 2018-08-22 04:02:18
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្រ្ដ បាន​ធ្វើ​ឡើង ៦អាណត្តិ​មកហើយ តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់​បច្ចុប្បន្ន។ ចំនួន​តំណាងរាស្រ្ដ​ បាន​កើន​ឡើង​ពី ១២០រូប​ ក្នុង​អាណត្តិ​ទី១ ដល់ ១២៥រូប ក្នុង​អាណត្តិ​ទី៦ នេះ។ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ចំណោម​នោះ គឺ​មាន​តែ​ ១១រូប​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​បាន​ឈរឈ្មោះ និង​ជាប់ឆ្នោតជា​តំណាងរាស្រ្ដ​​រហូត តាំង​ពី​អាណត្តិ​ដំបូង ឆ្នាំ១៩៩៣ រហូត​ដល់​អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ដែល​មាន​ដូច​ខាងក្រោម៖

១. សម្ដេច ហេង សំរិន (អាយុ ៨៤ឆ្នាំ)

 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កណ្ដាល

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់ចាម

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់ចាម

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តកំពង់ចាម

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​​កំពង់ចាម

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ

សម្ដេច ហេង សំរិន
**២. សម្ដេច ហ៊ុន សែន** (អាយុ ៦៧ឆ្នាំ)
 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់ចាម

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កណ្ដាល

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តកណ្ដាល

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តកណ្ដាល

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​​កណ្ដាល

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តកណ្ដាល

សម្ដេច​ ហ៊ុន សែន

៣. សម្ដេចស ខេង (អាយុ ៦៧ឆ្នាំ)

 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​បាត់ដំបង

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​បាត់ដំបង

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តបាត់ដំបង

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តបាត់ដំបង

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​​បាត់ដំបង

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តបាត់ដំបង

សម្ដេច ស ខេង

៤. សម្ដេច ទៀ បាញ់ (អាយុ ៧៣ឆ្នាំ)

 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តសៀមរាប

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​សៀមរាប

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តសៀមរាប

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តសៀមរាប

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​​សៀមរាប

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តសៀមរាប

សម្ដេច ទៀ បាញ់

៥. សម្ដេច គង់ សំអុល (អាយុ ៨២ឆ្នាំ)

 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​​កំពង់ឆ្នាំង

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សម្ដេច គង់ សំអុល

៦. លោក ងួន ញ៉ិល (អាយុ ៧៦ឆ្នាំ)

 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់ធំ

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់ធំ

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តកំពង់ធំ

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តកំពង់ធំ

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់ធំ

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តកំពង់ធំ

លោក ងួន ញ៉ិល

៧. លោកស្រី ម៉ែន សំអន (អាយុ ៦៥ឆ្នាំ)

 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តស្វាយរៀង

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តស្វាយរៀង

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តស្វាយរៀង

លោកស្រី ម៉ែន សំអន

៨. លោក ជាម យៀប (អាយុ ៧២ឆ្នាំ)

 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តព្រៃវែង

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តព្រៃវែង

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តព្រៃវែង

លោក ជាម យៀប (រូបភាព៖ រដ្ឋសភា)

៩. លោក ប៉ែន បញ្ញា (អាយុ ៧៧ឆ្នាំ)

 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ព្រៃវែង

លោក ប៉ែន បញ្ញា (រូបភាព៖ រដ្ឋសភា)

១០. លោកស្រី និន សាផុន (អាយុ ៧០ឆ្នាំ)

 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តតាកែវ

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តតាកែវ

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តតាកែវ

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តតាកែវ

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តតាកែវ

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​ខេត្តតាកែវ

លោកស្រី និន សាផុន (រូបភាព៖ រដ្ឋសភា)

១១. លោក ហ៊ូ ស្រ៊ី (អាយុ ៧៦ឆ្នាំ)

 • អាណត្តិ​ទី១ (១៩៩៣-១៩៩៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​រាជធានីភ្នំពេញ

 • អាណត្តិ​ទី២ (១៩៩៨-២០០៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​រាជធានីភ្នំពេញ

 • អាណត្តិ​ទី៣ (២០០៣-២០០៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​រាជធានីភ្នំពេញ

 • អាណត្តិ​ទី៤ (២០០៨-២០១៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​រាជធានីភ្នំពេញ

 • អាណត្តិ​ទី៥ (២០១៣-២០១៨) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​រាជធានីភ្នំពេញ

 • អាណត្តិ​ទី៦ (២០១៨-២០២៣) ជាប់​ជា​តំណាងរាស្រ្ដ​មណ្ឌល​រាជធានីភ្នំពេញ

អត្ថបទ៖ សុខ សុវត្ថិ

អត្ថបទថ្មី
;