រដ្ឋដំបូងបង្អស់ និងរដ្ឋកូនពៅ របស់អាមេរិក!

  • 2021-07-02 10:05:15
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ខាងក្រោមនេះ គឺជាកាលបរិច្ឆេទ​នៃការដាក់បញ្ចូលជា​រដ្ឋរបស់​អាមេរិក៖

១. Delaware៖ ៧ ធ្នូ ១៧៨៧

២. Pennsylvania៖ ១២ ធ្នូ ១៧៨៧

៣. New Jersey៖ ១៨ ធ្នូ ១៧៨៧

៤. Georgia៖ ២ មករា ១៧៨៨

៥. Connecticut៖ ៩ មករា ១៧៨៨

៦. Massachusetts៖ ៦ កុម្ភៈ ១៧៨៨

៧. Maryland៖ ២៨ មេសា ១៧៨៨

៨. South Carolina៖ ២៣ ឧសភា ១៧៨៨

៩. New Hampshire៖ ២១ មិថុនា ១៧៨៨

១០. Virginia៖ ២៥ មិថុនា ១៧៨៨

១១. New York៖ ២៦ កក្កដា ១៧៨៨

១២. North Carolina៖ ២១ វិច្ឆិកា ១៧៨៩

១៣. Rhode Island៖ ២៩ ឧសភា ១៧៩០

១៤. Vermont៖ ៤ មីនា ១៧៩១

១៥. Kentucky៖ ១ មិថុនា ១៧៩២

១៦. Tennessee៖ ១ មិថុនា ១៧៩៦

១៧. Ohio៖ ១ មីនា ១៨០៣

១៨. Louisiana៖ ៣០ មេសា ១៨១២

១៩. Indiana៖ ១១ ធ្នូ ១៨១៦

២០. Mississippi៖ ១០ ធ្នូ ១៨១៧

២១. Illinois៖ ៣ ធ្នូ ១៨១៨

២២. Alabama៖ ១៤ ធ្នូ ១៨១៩

២៣. Maine៖ ១៥ មីនា ១៨២០

២៤. Missouri៖ ១០ សីហា ១៨២១

២៥. Arkansas៖ ១៥ មិថុនា ១៨៣៦

២៦. Michigan៖ ២៦ មករា ១៨៣៧

២៧. Florida៖ ៣ មីនា ១៨៤៥

២៨. Texas៖ ២៩ ធ្នូ ១៨៤៥

២៩. Lowa៖ ២៨ ធ្នូ ១៨៤៦

៣០. Wisconsin៖ ២៩ ឧសភា ១៨៤៨

៣១. California៖ ៩ កញ្ញា ១៨៥០

៣២. Minnesota៖ ១១ ឧសភា ១៨៥៨

៣៣. Oregon៖ ១៤ កុម្ភៈ ១៨៥៩

៣៤. Kansas៖ ២៩ មករា ១៨៦១

៣៥. West Virginia៖ ២០ មិថុនា ១៨៦៣

៣៦. Nevada៖ ៣១ តុលា ១៨៦៤

៣៧. Nebraska៖ ១ មីនា ១៨៦៧

៣៨. Colorado៖ ១ សីហា ១៨៧៦

៣៩. North Dakota៖ ២ វិច្ឆិកា ១៨៨៩

៤០. South Dakota៖ ២ វិច្ឆិកា ១៨៨៩

៤១. Montana៖ ៨ វិច្ឆិកា ១៨៨៩

៤២. Washington៖ ១១ វិច្ឆកា ១៨៨៩

៤៣. Idaho៖ ៣ កក្កដា ១៨៩០

៤៤. Wyoming៖ ១០ កក្កដា ១៨៩០

៤៥. Utah៖ ៤ មករា ១៨៩៦

៤៦. Oklahoma៖ ១៦ វិច្ឆិកា ១៩០៧

៤៧. New Mexico៖ ៦ មករា ១៩១២

៤៨. Arizona៖ ១៤ កុម្ភៈ ១៩១២

៤៩. Alaska៖ ៣ មករា ១៩៥៩

៥០. Hawaii៖ ២១ សីហា ១៩៥៩៕

ប្រភព៖ britannica

អត្ថបទថ្មី
;