អ្នកចាក់ AztraZeneca ឬ Johnson & Johnson ហើយ បើចង់ចាក់ដូស​ជំរុញ ត្រូវរើស​យកវ៉ាក់សាំង​ប្រភេទណា?

  • 2021-08-26 07:03:25
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​បញ្ជាក់​ថា អ្នក​ដែល​បាន​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ Viral Vector ដូចជា AstraZeneca ឬ Johnson & Johnson ជាវ៉ាក់សាំង​មូលដ្ឋាន​បាន​គ្រប់​ដូសរួចហើយ អាច​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ Viral Vector ដូចគ្នា ដូចជា​វ៉ាក់សាំង​ AstraZeneca ឬ Johnson & Johnson ជាដូសជំរុញ​ក៏បាន អាចចាក់វ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ mRNA ដូចជា​វ៉ាក់សាំង​ Pfizer ឬ Moderna ជាដូសជំរុញ​ក៏បាន។

សូមអានបន្ថែមខាងក្រោម៖

;