តាម “ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់” រថយន្តផ្ទុកទម្ងន់សរុបប៉ុន្មានភាគរយ ដែលត្រូវពិន័យឃាត់ទុក ១ ឆ្នាំ

  • 2021-09-06 06:09:27
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


តាមខ្លឹមសារ “នៃច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់” ក្នុងករណីល្មើសលើការផ្ទុកទម្ងន់សរុប ថែមទាំងល្មើសលើការផ្ទុកទម្ងន់អតិបរិមានៃភ្លៅនោះ ត្រូវផាកពិន័យទាំងពីរករណី។

លក្ខខណ្ឌ ដែលនឹងត្រូវពិន័យ ឃាត់រថយន្តទុក និងបញ្ឈប់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនតែម្ដង ចំពោះយានយន្តណាដែលបានដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់។ ក្នុងករណីធ្លាប់ទទួលការពិន័យរួចហើយ នៅបន្តល្មើសទៀត ត្រូវពិន័យទ្វេដង និងបញ្ឈប់អាជីវកម្ម ដឹកជញ្ជូន ១(មួយ)ឆ្នាំ ។

ចំពោះរថយន្តដែលដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិត ត្រូវបានកំណត់ផាក់ពិន័យតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

១. មិនចូលថ្លឹង ត្រូវពិន័យ ៥០០ ០០០ រៀល។

២. ផ្ទុកទម្ងន់មិនលើស ៥% នៃទម្ងន់កំណត់ត្រូវព្រមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

៣. ផ្ទុកទម្ងន់លើស ៥% ទៅ១០% នៃទម្ងន់កំណត់ត្រូវ ៖ (ក.) រើទំនិញចេញ និងឃាត់ទុក១០ថ្ងៃ ពិន័យ ១០០ ០០០ រៀល/១តោន។ (ខ.) ដកបណ្ណបើកបរ និងព្យួរទុក ១០ ថ្ងៃ។

៤. ផ្ទុកទម្ងន់លើស១០% ទៅ ២០% នៃទម្ងន់កំណត់ត្រូវ៖ (ក.) រើទំនិញចេញ និងឃាត់ទុក ៦ ខែ និងពិន័យ ២០០ ០០០ រៀល/១តោន។ (ខ.) ដកបណ្ណបើកបរ និងព្យួរទុក ៦ ខែ។

៥. ផ្ទុកទម្ងន់លើស២០% នៃទម្ងន់កំណត់ត្រូវ ៖ (ក.) រើទំនិញចេញ និងឃាត់ទុក ១ ឆ្នាំ និងពិន័យ ៣០០ ០០០ រៀល/១តោន។ (ខ.) ដកបណ្ណបើកបរ និងព្យួរទុក ២ ឆ្នាំ។

ខ្លឹមសារសង្ខេបខាងលើនេះ ត្រូវបានដកស្រងចេញពី មាត្រា៦០ ជំពូក១១ " ទោសបញ្ញត្តិ " នៃច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ "ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់"

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

;